نتایج امتحان 14 پاسان (اختصاصی)، شبانه و مدارس علوم دیني

د څوارلسم پاسانو (اختصاصي)، شپې پوهنځيو، ديني مدرسو او علمایې کرامو د ازموینو پایلېفورم شکایات